dAImond

FÖREDRAG


Jag håller föredrag om artificiell intelligens med inriktning mot AI-utvecklingens konsekvenser för företag och samhället i stort. Föredragen är baserade på den senaste forskningen vid ledande institut och akademier, kombinerat med mina kunskaper från
AI-uppsatser och kurser inom såväl AI som neurovetenskap, ekonomi, etik, statsvetenskap, sociologi och psykologi.

På Internetdagarna 2018 presenterade jag min syn på artificiell intelligens. Jag valde att fokusera på de senaste utvecklingstrenderna inom AI och hur detta påverkar såväl näringslivet som samhället i stort.


AI-utvecklingen går mycket fort, drivet av såväl nya algoritmer som kraftfullare datateknik och tillgång till mer data. Eftersom utvecklingen inom alla dessa områden är accelererande måste både företag och samhälle förbereda sig för att tillvarata teknikens föredelar och samtidigt minimera dess risker.

Artificiell intelligens ur ett företagsperspektiv


Hur påverkas näringslivet av artificiell intelligens och hur skiljer sig utvecklingen mellan olika regioner? Vilka är utmaningarna med att implementera AI och vad krävs av ett företag för att framgångsrikt kunna använda tekniken? Hur kan ett företag använda artificiell intelligens för att förstärka sin konkurrenskraft?


Undersökningar visar att företag med en utvecklad och implementerad strategi för artificiell intelligens  är lönsammare än sina konkurrenter. Samtidigt visar andra studier att företagen i Nordamerika och Asien har ett betydande försprång inom AI jämfört med företagen i Europa, samt att svenska företag tycks vara bland de svagaste på AI inom EU. För att svenska företag ska fortsätta vara konkurrenskraftiga är det därför avgörande att de snarast utvecklar sin verksamhet med artificiell intelligens.


  • AI-utvecklingen. I föreläsningen tar jag upp de tekniska drivkrafterna bakom utvecklingen inom artificiell intelligens, samt hur utvecklingen skiljer sig åt mellan olika regioner. Dessutom diskuterar jag särskilt AI-utvecklingen i Sverige och våra förutsättningar inom området.
  • AI-utmaningar. I föreläsningen tar jag upp företagens utmaningar i samband med implementation av artificiell intelligens, samt hur dessa förändras i takt med att företaget får allt mer AI-erfarenhet.
  • AI-strategier. I föreläsningen diskuterar jag för- och nackdelar med olika implementationstrategier av artificiell intelligens. Dessutom visar jag med praktiska exempel på hur företag kan använda artificiell intelligens för att både bredda och fördjupa sitt marknadsstrategiska övertag.

Artificiell intelligens ur ett samhällsperspektiv


Hur skiljer sig utvecklingen inom artificiell intelligens åt mellan olika regioner?Vilka utmaingar följer med AI-utvecklingen, för individer, för företag och för samhället i stort? Vilka AI-strategier används av olika regioner, och vad är deras styrkor och svagheter?


Utvecklingen inom artificiell intelligens berör alla nivåer i samhället. När algoritmer automatiserar beslutsprocesser inom både företag och offentlig förvaltning påverkas alla; individer, företag och samhället i stort. Utvecklingen ställer många och svåra frågor relaterade till såväl ekonomi som etik. Felaktigt använd kan tekniken utmana grundläggande fri- och rättigheter, samtidigt som vi som ett litet exportberoende land på en global marknad inte har råd att förlora konkurrenskraft.  

  • AI-utvecklingen. I föreläsningen tar jag upp de tekniska drivkrafterna bakom AI-utvecklingen och  hur utvecklingen inom artificiell intelligens skiljer sig åt mellan olika regioner.
  • AI-utmaningar. I föreläsningen diskuterar jag olika utmaningar som AI-utvecklingen för med sig för såväl individer och företag som för samhället i stort, samt hur samhället kan svara på dem.
  • AI-strategier. I föreläsningen diskuterar jag de olika strategier som används inom AI i olika regioner, samt deras styrkor och svagheter. Särskilt diskuterar jag den strategi som förespråkas av EU och implementeringen av denna i Sverige.